Download Game
Bản Full
Trực Tiếp https://drive.google.com/uc?id=1wbXNutREuX88D7Tz2Sw8cyawyU8YA83H&export=download
Google Drive https://drive.google.com/u/0/uc?id=1zcbG4mjGoU8-XtQUrEvryPvHpSpn1iK0&export=download
Yêu cầu hệ thống

» DirectX 9.0c trở lên
» Visual C++ 2015