Download Game
Bản Full
Trực Tiếp http://cdn.kyuc5x.com/KyUc5x.exe
Yêu cầu hệ thống

» DirectX 9.0c trở lên
» Visual C++ 2015