Download Game
Bản Full
Trực Tiếp http://cdn.kyuc5x.com/KyUc5x.rar
Drive Google https://drive.google.com/u/0/uc?id=1JjEWYFCD1nFXica_yvymmuCiiAPYGI2Y&export=download
Yêu cầu hệ thống

» DirectX 9.0c trở lên
» Visual C++ 2015